Categorías
Análisis

2016: una d’as zagueras oportunidaz ta l’aragonés

diya-internacional-luenga-materna-Aragon

O día 21 de febrero se conmemora o Día Internazional d’a Luenga Materna que fue proclamato por a Unesco ixe mesmo día en l’año 2000. Ista fita naxió con l’ochetibo de promober a dibersidá lingüistica e cultural de bez que tamién o plurilingüismo. En Aragón, antiparte, iste día por primera begata tiene o caráuter d’instituzional por parte d’o Gubierno d’Aragón e s’han programato más de 100 autibidaz culturals en arredol 60 munizipios con a partizipazión de 80 entidaz.

Un año más, o 2016, l’aragonés encara contina bibo pero a suya situazión ye muito grieu e ixo queda reflexato en que seiga reconoxito como a luenga d’Europa oczidental en mayor periglo de desaparizión. Asinas se confirma en que cada begata seigan menos as personas que charren a nuestra luenga en os diferens lugars de l’Alto Aragón pos a transmisión chenerazional ye crebata, que a presenzia d’a luenga seiga minima en os meyos de comunicazión, que l’amostranza reglata seiga bien radita u que a lechislazión protezionista seiga simbolica. Nos trobamos, por tanto, debán d’una realidá bien complicata: l’aragonés ye en as tres pedretas. Por cuentra, bien a ormino tot ixe treballo d’esfensa e promozión d’a luenga aragonesa que calerba que ese recaito sobre as instituzions l’ha asumito atros güembros, os d’asoziazions e personas que tienen delera por l’aragonés e quieren que contine presén en a nuestra soziedá.

Manimenos siempre cal mirar d’estar una mica optimistas e positibos. Afortunadamén, por primera begata, s’ha creyato en o sino d’o Gubierno d’Aragón una Direzión Cheneral de Politica Lingüistica enfilata por José Ignacio López Susín. Tamién en comarcas como a de l’Alto Galligo e a d’a Plana de Uesca e o conzello de Uesca s’han meso en funzionamiento árias adedicatas a la politica lingüistica. Son feitos que cal acobaltar e d’os que cal fer-se firme contentos debán de tantos años de barraches, autoodios e regresions. Poquet a poquet esperaremos en candeletas os fruitos d’o suyo treballo. En ixo, o Consello d’a Fabla Aragonesa siempre será de contina a o canto en tot o que calga aduyar u pueda fer onra. Por atro costato, no menos importán ye que as luengas autoctonas d’Aragón aigan recuperato os suyos nombres: aragonés e catalán en cuenta d’ixa aberrazión que fuen os famosos LAPAPYP e LAPAO. No bi ha mayor desprezio que negar o propio nombre.

Queda prou camín por recorrer e, dende o Consello d’a Fabla Aragonesa, no reblaremos en o nuestro treballo terne por l’aragonés. Istiaño femos cuaranta años: cuaranta años de treballo, luita e esfuerzo contino por a nuestra luenga. Una buena zelebrazión serba o desarrollo d’una politica lingüistica de protezión seriosa d’a luenga aragonesa e, asinas, poder amoniquet reconstruir-la como si fuese una d’ixas casas espaldatas que se troban por toz os cabos en l’Alto Aragón.

CONSELLO D’A FABLA ARAGONESA